EN RU TM

Senagat Demir-e hoş geldiňiz

Şertnama boýunça sementy daşamak hyzmaty

Sement we beýleki gurluşyk materiallaryny ýurduň islendik ýerine daşamak

Ýokary derejede oňaýly

  • Ilkinji resminamalaryň we özara deňeşdirme delilnamalaryň operatiw dolanşygy üçin şertler.
  • Ýüklap ugratma hyzmatynyň dolanşygy.
  • Sementi daşamak üçin tabşyryklaryň operatiw dolanşygy.

Müşderilere bolan garaýyş

  • Müşderileriň ekskursiýasy we işlerimiz bilen tanyşmagy
  • Çuňňur düşünmek üçin prezentasiýa
  • Hyzmatdaşlygy we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin iş nahary

Şahsy müşderi hyzmaty

  • Işiň dowamlygynda inžener-tehnologyň maslahaty.
  • Hil we hünarmenleriň gitmegi boýunça dürli meseleleriň operatiw çözülmegi.
  • Şahsy menejer bilen dürli iş meseleleri çözmegiň ýokary tizliligi.

Işgärleriň we müşderileriň öňünde gadyrymyzy bilýän gymmatlyklar

Açyk we dogry gepleşik.
Biz diňe işgärlerimiz we ýolbaşçylygymyz arasynda däl, eýsem hem biz we müşderilerimiziň arasynda açyk we dogry gepleşikleriň tarapdary.

Işgärleriň howpsuzlygy barada alada.
Işgärlerimiziň howpsuzlygy barada alada edýäris we iň ýokary standartlary saklamaga çalyşýarys we işgärlerimiziň saglygyna jogapkärçilikli gara...

Müşderi barada alada.
Müşderilerimiziň gowy bahalary biziň kanagatlanarly abraýymyzy emele getirýärler we biziň operatiw we hil taýdan ýokary işimiziň netijesinde gazanylýar.

Ýokary iş tejribersini görkezmek.
Öz işimizde biz hemişe edermen we töweregimizdäki adamlara hormat bilen garaýarys. 

Netijelilik.
Işimizi ýerine ýetirmezden ozal islendik töwekgelçiligi we mümkinçilikleri göz öňünde tutýarys. Önümçilik yzygiderli optimallaşdyrylýar we &aum...

Yzygiderli ösüş.
Täze ugurlary yzarlaýarys we şekillendirýäris, şeýlelik bilen mümkinçiliklerimiziň gerimini giňeldýäris. Mundan başga-da, biz ol ýerde durup.

Uzak möhlet üçin elmydama taýýar
netijeli hyzmatdaşlyk

...

Kompaniýamyz tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar

Sement daşamak / Ammar kärendesi

Sementy daşamak.
"Senagat demir ýol üpjünçiligi" HJ-ti Türkmenistanyň çäginde sementy daşamak hyzmatlary boýunça öz işini 1990-njy ýylda başlady. Ýük daşamagyň tapgyrlary, usullary we ugurlary boýunça gezelençli prezentasiýasyny höwes bilen hödürläris.


Ammar jaýlaryny kärendä almak.
Şol ýylda kompaniýamyz Anauda ammar kärendesi hyzmatlaryny bermek üçin täze ugur açdy. Zerur bolsa, şertnamanyň baglaşylmagy üçin ähli zerur resminamalary bermäge taýýardyrys.